St. Pierre Church, Antakya
Sen Piyer Kilisesi, Antakya


to map of Turkey